top of page

MILJØ

Bedrer fiskens helse

Fôret er utviklet med det formål at det skal ligne mest mulig på fiskens naturlige føde, som inneholder ca. 70-80% ferskvann (tørrfôr inneholder ca. 11-12% vann).

Pelletene som brukes i oppdrettsnæringen i dag er harde for at de skal tåle å bli transportert og blåst ut til merdene under kraftig lufttrykk, og er derfor ikke laget med hensyn til fisken.

Våtfôret gir en positiv effekt på fisken sin fordøyelse (se bilde) av fett og protein, noe som påvirker veksten. Dette er dokumentert på torsk og ørret, men det er også gjennomført forskning som indikerer at vi har lignende effekt på laksen.

Les mer osmoreregulering hos vannlevende dyr her.

Hindrer plastlekkasje til naturen

 

Teknologien er i utgangspunktet utviklet for å få bedre fôropptaket og bedre fordøyeligheten gjennom å tilsette vann til fôret. Men poenget i denne sammenhengen er at vanlig fôr også kan transporteres gjennom vann i stedet for å høytrykksblåse det med luft.

Systemet gjør det mulig å velge om en vil omdanne tørrfôr til våtfôr, eller om en bare skal transportere tørre pellets i vann. Det er mer effektivt å transportere fôr med vann enn det er å transportere det med luft, og slitasjen på fôrslangene blir eliminert. Vanntransportert fôr medfører ikke slitasje på slangene, slik tørrfôret gjør.

 

En undersøkelse Naturvernforbundet har utført viser at norske oppdrettsanlegg sprer store mengder mikroplast i havet. Et grovt estimat viser en årlig spredning av potensielt 325 tonn mikroplast fra plastrør brukt til fôring av fisken.

Utslippene kommer når pellets blåses gjennom fôrslangene i høy hastighet. På veien skraper de mot innsiden av rørene og lager riper, slik at mikroplastpartikler løsner og blir med ut i havet.

Miljøvernorganisasjonene mener næringen raskt må komme på bana med ny teknologi (les mer her).  

 

Ingen CO2 utslipp. Redusert energiforbruk og kostnad

  

Fôringssystemet til SeaFarm Solutions trenger minimalt med energi for å drives. Det fôrer 2-3 tonn i timen per merd, med et energiforbruk på 1 kW/h per merd. Sammenligner vi dette med energiforbruket som blir brukt i oppdrettsnæringen i dag, vil vårt system gi et redusert energiforbruk på oppdrettsanleggene med opp mot 95%.

Med dagens fornybare teknologi (vind/sol og batteri pakker) kombinert med SeaFarm Solutions sitt fôrings anlegg, kan en fôr-flåte driftes helt uten dieselaggregat og uten strøm fra land.

Tilnærmet samme anlegg kan også benyttes uten loop, for å transportere vanlig fôr gjennom vann isteden for høytrykksblåsning med luft. Energiforbruket vil med et slikt system komme ned på 0,75 kW/h per merd.

Norge har i dag over 1000 oppdrettsanlegg som bruker over 100 millioner liter diesel årlig. I en rapport utarbeidet av DNV GL (august 2018) viser de at 80 % av produksjonen kan elektrifiseres på tilnærmet kommersielle vilkår. Dette vil kutte 230 000 tonn CO2-utslipp årlig, samt redusere støy og dieselsøl ved anleggene. Rapporten konkluderer med at det både er lønnsomt og miljøvennlig bare å bytte ut dieselaggregat med strøm fra land.

SeaFarm Solutions har ferdigutviklet en fôringsteknologi som hindrer plastlekkasje til naturen.

Hindrer fôr-spill til naturen

I 2016 ble det produsert 1 620 000 000 kg fiskefôr i Norge. Av dette gikk anslagsvis 1% tapt i form av støv og knus. Dette fôret når aldri fisken. Det vil si at 16 200 000 kg fôr ble ikke utnyttet. Dette påvirker ikke bare miljøet, men også næringens lønnsomhet (Salmar). 

SeaFarm Solutions kan redusere dette til tilnærmet 0, ved at man tar opp knust fôr på merdkanten/fôrflåten og beholder det i loopen.

bottom of page